Jury

Prof. Tomislav Nedelkovic-Baynov - Vorsitz, Germany

Keiko Alexander - Japan / USA

Ricarda von Wallenstern - Germany

Luigi Caselli – Italy

Zuzana Suchanová - Slovakia